Primăria Comunei Iclod, județul ClujINVITATIE DEPUNERE OFERTE pentru realizarea obiectivului de investii CONSTRUIRE AMFITEATRU IN AER LIBER CU SCENA ACOPERITA IN COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ

Prezenta invitatie are ca scop consultarea de oferte in vedere alegerii unei oferte pentru realizarea obiectivului de investii CONSTRUIRE AMFITEATRU IN AER LIBER CU SCENA ACOPERITA IN COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ.

 

            In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice orice persoana interesata poate depune oferta conform prezentei invitatii.

 

            Proiectul tehnic in integralitatea sa, se poate descarca de pe site-ul institutiei noastre www.primaria.iclod.ro

 

            Valoarea achizitiei -754.279,79 lei fara TVA

 

            Tip achizitie – achizitie directa

            Criteriu de atribuire – pretul cel mai scazut

           

            Modalitatea de prezentare a ofertei:

-          Termen liminita de depunere a ofertei – 07.03.2023, orele 15,00

-          Locatie – ofetele se depun in scris in original la registratura institutiei noastre, in plic inchis cu adresa de inaintare

-          Propunerea financiara – va respecta proiectul tehnic

-          Propunerea tehnica – va respecta proiectul tehnic

-          Documente de calificare – certificat constatator ONRC din care sa reiasa corespodenta codurilor CAEN cu obiectul lucrarilor, certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii.

 

 

Ofertantul declarat castigatoar, conform criteriului de atribuire, are obligatia ca in termen de maxim 3 zile lucratoarea de la comunicare, sa posteze in catalogul SEAP, oferta inainata in vederea realizarii achizitiei on-line.