Primăria Comunei Iclod, județul ClujACHIZITII DIRECTE

INVITATIE DEPUNERE OFERTE

pentru realizarea obiectivului de investii

AMENAJARE VESTIARE VECHI BAZA SPORTIVA ICLOD ARENA, COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ

 

            Prezenta invitatie are ca scop consultarea de oferte in vedere alegerii unei oferte pentru realizarea obiectivului de investii AMENAJARE VESTIARE VECHI BAZA SPORTIVA ICLOD ARENA, COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ

 

            In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice orice persoana interesata poate depune oferta conform prezentei invitatii.

 

            Proiectul tehnic in integralitatea sa, se poate descarca de pe site-ul institutiei noastre www.primaria.iclod.ro

Valoarea achizitiei -540.067,19 lei fara TVA

Codul de clasificare CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

            Tip achizitie – achizitie directa

            Criteriu de atribuire – pretul cel mai scazut

           

            Modalitatea de prezentare a ofertei:

-          Termen limita de depunere a ofertei – 25.03.2024, orele 15,00

-          Locatie – ofertele se depun in scris in original la registratura institutiei noastre, in plic inchis cu adresa de inaintare

-          Propunerea financiara – va respecta proiectul tehnic/caietele de sarcini

-          Propunerea tehnica – va respecta proiectul tehnic/caietele de sarcini

-          Documente de calificare – certificat constatator ONRC din care sa reiasa corespodenta codurilor CAEN cu obiectul lucrarilor, nu mai vechi de 30 de zile, certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii.

 

           

 

 

Ofertantul declarat castigator, conform criteriului de atribuire, are obligatia ca in termen de maxim 3 zile lucratoarea de la comunicare, sa posteze in catalogul SEAP, oferta inaintata in vederea realizarii achizitiei on-line.

 

 

PRIMAR

PȊRȚOC EMIL IOAN