Primăria Comunei Iclod, județul Cluj

CONCURS/EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

Nr. 3529/31.05.2021

ANUNŢ

COMUNA ICLOD, JUDEŢUL CLUJ

Organizează examenul de promovare în grad profesional,

la sediul Primăriei din localitatea Iclod nr. 440A, judeţul Cluj,

 

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul și compartimentul din care fac parte:

Nr.crt, Denumire functie, Categorie, Clasa, Grad profesional deținut, Compartimentul, Gradul profesional pentru care se organizează promovarea, Nr. posturilor

1. Inspector, execuție, I, asistent, Contabilitate, taxe și impozite, achiziții publice, resurse umane și stare civilă, Principal, 2

2. Inspector, execuție, I, asistent, Agricol, fond funciar, cadastru și relații cu publicul, Principal, 1

3. Referent, execuție, III, principal, Agricol, fond funciar, cadastru și relații cu publicul, Superior, 1

4. Inspector, execuție, I, asistent, Dezvoltare locală, Principal, 1

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (4), (22), art. 478 și art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că va avea loc în data de 30.06.2021 examenul de promovare în grad profesional, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Iclod,  proba scrisă – 30 iunie 2021, ora 10.00 şi interviul –  1 iulie 2021.


Condițiile de participare la examenul de promovare:
Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)      să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b)      să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

c)      să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

d)      să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în grad profesional   şi conţine în mod obligatoriu:

a)      formularul de înscriere;

b)      copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c)      copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

d)      adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiată;

e)      dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul Primăriei Iclod nr. 440A şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei în intervalul orar 09:00 – 14:00 de luni până vineri.

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL – COMPARTIMENTUL CONTABILITATE, TAXE ȘI IMPOZITE, ACHIZIȚII PUBLICE, RESURSE UMANE ȘI STARE CIVILĂ

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
Legea nr. 227 din 8  septembire 2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
OMFP nr.1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 privind contabilitatea
Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL – COMPARTIMENTUL AGRICOL, FOND FUNCIAR, CADASTRU ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a;
Constituţia României, republicată;
OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Legea nr. 70 din 19 martie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

ORDINUL nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 din 13 aprilie 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.

Ordonanţa nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996* cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Legea nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 privind fondului funciar, republicată

Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL – COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE LOCALĂ

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
O.G. nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobata prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
OUG nr. 66/2011 privind pevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizata, privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.