Primăria Comunei Iclod, județul ClujÎNȘTIINȚARE ORGANIZARE CONCURS

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L  CLUJ

C O M U N A  ICLOD

   P R I M A R I A

Nr. 1462 din 09.03.2023

      A N U N Ț

 

Primăria comunei  Iclod, județul Cluj, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Data publicării anunţului: 31.03.2023

Posturi scoase la concurs:

Referent, clasa III, grad superior, COMPARTIMENT CONTABILITATE, TAXE SI IMPOZITE, ACHIZITII PUBLICE, RESURSE UMANE SI STARE CIVILA

Condiţii de participare:

    Studii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

    Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Titlul I - Principii generale - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale - Titlul III - Autorităţile publice

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Cap. I - Principii şi definiţii, - Cap. II - Dispoziţii speciale Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Cap. I – Dispoziţii generale, - Cap. II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii - Cap. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei - Cap. VI - Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice Titlul I - Dispoziţii generale Titlul II - Statutul funcţionarilor publici

    5. Ordinul nr. 1.917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

      cu tematica Capitolul VI – Planul de conturi general pentru institutii publice

    6. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

      cu tematica Angajarea cheltuielilor, Lichidarea cheltuielilor, Ordonanţarea cheltuielilor, Plata cheltuielilor Organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

    7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

      cu tematica Capitolul I Dispoziţii generale Capitolul II Principii, reguli şi responsabilităţi - Secţiunea 1 Principii şi reguli bugetare, Secţiunea a 2-a Alte principii

    8. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată

      cu tematica Capitolul II Organizarea şi conducerea contabilităţii Capitolul III Registrele de contabilitate

 

 

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 

03.05.2023 ora 10:00

 PRIMARIA COMUNEI ICLOD, str. Gării, nr. 13, comuna Iclod, județul Cluj

Perioada de depunere a dosarelor: 31.03.2023 - 19.04.2023

 

Persoane de contact:

Bonțidean Georgeta – Melinda - Secretar general al comunei

Tel. 0264263370

Fax 0264263218

e-mail: primaria.iclod@yahoo.com