Primăria Iclod, județul Cluj

CONCURS/EXAMEN PROMOVARE IN CLASA

Nr. 4470/20.08.2020

ANUNŢ

 

COMUNA ICLOD, JUDEŢUL CLUJ

Organizează concursul/examenul de promovare în clasă, la sediul Primăriei din localitatea Iclod nr. 440A, judeţul Cluj,

1. REFERENT, EXECUȚIE, CLASA III, SUPERIOR Compartiment Autoritate Tutelara Asistenta si protectie sociala
2. REFERENT, EXECUȚIE, CLASA III, ASISTENT, Compartiment Autoritate Tutelara Asistenta si protectie sociala
3. REFERENT, EXECUȚIE, CLASA III, SUPERIOR, Compartiment Contabilitate, taxe și impozite, achiziții publice, resurse umane și stare civilă

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că va avea loc în data de 03.09.2020 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Iclod,  proba scrisă – 3 septembrie 2020, ora 10.00 şi interviul –  4 septembrie 2020.
Condițiile de participare la examenul de promovare:
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;

b) diplomă/adeverință de studii de nivel superior în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Dosarul de înscriere la concursul/examenul de promovare se depune la sediul Primăriei Iclod nr. 440A şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei în intervalul orar 09:00 – 14:00 de luni până vineri.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARA ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 - Legea asistenţei sociale

Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

O.U.G. nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

BIBLIOGRAFIE CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL CONTABILITATE, TAXE ȘI IMPOZITE, ACHIZIȚII PUBLICE, RESURSE UMANE ȘI STARE CIVILĂ

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
Legea nr. 227 din 8  septembire 2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind  finanțele publice
OMFP nr.1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şiconducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
Ordin nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.