Primăria Comunei Iclod, județul ClujCONCURS ANGAJARE functii contractuale deservire

Nr. 5.208 din 13.09.2021

 

COMUNA ICLOD

 

Primăria Comunei Iclod, Judeţul Cluj cu sediul în Iclod nr. 440A, organizează concurs în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție, vacante, din cadrul Compartimentului deservire:

 

- Muncitor calificat - 1 post

- Guard – 1 post

 

Data organizarii concursului:  proba practică: 06.10.2021

                                                 interviu:            07.10.2021

Depunerea dosarelor de concurs: 13.09.2021 – 24.09.2021, ora 12:00, la sediul Primariei comunei Iclod, loc. Iclod, nr. 440 A

 

Concursul consta in trei etape, astfel:

1. Selecția dosarelor de concurs:                   27.09.2021, ora 10:00

2. Proba practică:                    06.10.2021, ora 09:00

3. Proba interviu: 07.10.2021, ora 09:00

 

Condiții generale conform art. 3 din HG nr. 286/2011:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

 

 Muncitor calificat:

 

-nivelul studiilor: minim școală generală

-vechime în muncă necesară ocupării postului: 5 ani

-permis de conducere categoria B

-specializare: mașinist la mașini pentru terasamente.

 

 

Guard:

 - nivelul studiilor: minim școală generală

- vechime în muncă necesară ocupării postului: 5 ani

- permis de conducere categoria B

 

Actele necesare pentru completarea dosarelor de concurs:

1. cererea de înscriere la concurs;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

 

Menţiuni:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea in munca sau specialitate vor fi prezentate și în original in vederea verificarii conformitații copiilor cu acestea.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Iclod, loc. Iclod nr. 440A, judeţul Cluj sau la telefon 0264/263.218.