Primăria Comunei Iclod, județul ClujAnunt vanzare teren

A N U N Ț

 

privind vânzarea prin licitație publică a imobilului – teren extravilan în suprafață de 13.000 m2 înscris în Cartea Funciară 62121 Iclod

 

                              

1.      Informaţii generale privind autoritatea contractantă

Comuna Iclod, localitatea Iclod, str. Gării, nr. 13, jud. Cluj, CIF 4288241, tel. 0264 263 370, e-mail: iclod@cj.e-adm.ro

2.      Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică

Imobil – teren extravilan în suprafață de 13.000 m2 înscris în Cartea Funciară 62121 Iclod, situat în localitatea Iclozel, având categoria de folosință ”teren neproductiv”, înscris în domeniul privat al comunei Iclod

            Vânzarea se face în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 56/27.06.2023 a Consiliului local Iclod și art. 363 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

3.      Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui

exemplar al documentației de atribuire: se pot ridica de la Compartimentul Registratură al Primăriei comunei Iclod, str. Gării nr. 13, comuna Iclod, județul Cluj.

3.2.Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire:

10 lei/exemplar, se achită la casieria Primăriei comunei Iclod.

4.      Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2023 ora 14:00

5.      Informații privind ofertele

5.1.Data limită de depunere a ofertelor: 13.10.2023 ora 14:00

5.2.Adresa la care se depun ofertele: Primăria comunei Iclod, str. Gării nr. 13, comuna Iclod, județul Cluj, Compartimentul Registratură

5.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5.4.Data și locul în care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.10.2023 ora 11:00, la sediul Primăriei comunei Iclod, str. Gării nr. 13, comuna Iclod, județul Cluj

6.      Denumirea și datele de contact ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj, tel. 0264/596 111, fax 0264/431 057,       e-mail: tr-cluj-reg@just.ro

7.      Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.09.2023