Primăria Comunei Iclod, județul ClujAnunt privind vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în Fundătura, nr. 38/A, comuna Iclod, înscris în Cartea Funciară nr. 62001 Iclod,

Anunt privind  vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în Fundătura, nr. 38/A, comuna Iclod, înscris în Cartea Funciară nr. 62001 Iclod, cu nr. topo 62001-62001-C1

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Comuna Iclod Adresa: Iclod, str. Gării , nr. 13, cod postal 407335, județul Cluj, CIF 4288241,

e-mail iclod@cj.e-adm.ro. Telefon: 0264.263.370. Fax: 0264.263.218

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

 imobil situat în Fundătura, nr. 38/A, comuna Iclod, înscris în Cartea Funciară nr. 62001 Iclod, cu nr. topo 62001-62001-C1, compus din teren cu categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 242 mp si construcție C1 construită la sol în suprafață de 172 mp . Imobilul aparţine domeniului privat  al Comunei Iclod conform H.C.L. nr. 39 din 28.07.2022 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire:

Se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

La cerere de la sediul  Comunei Iclod.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:

Compartiment Achizitii Publice comuna Iclod din  Iclod,  str. Gării , nr. 13, jud. Cluj

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 10  lei/ exemplar se achita numerar la casieria Comunei Iclod.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:

25.10.2022, ora 16.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:

02.11.2022 ora 16

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

 Comuna Iclod, din  Iclod,  str. Gării , nr. 13, jud. Cluj, Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

 într-un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

03.11.2022, la sediul  Comunei Iclod,  din loc. Iclod, str. Gării, nr. 13, ora 11.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264-596111, fax ;0264-431 057, e-mail tr-cluj-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

05.10.2022.