Primăria Comunei Iclod, județul ClujANUNT ORGANIZARE CONCURS

A N U N Ț 

                                                                           

Primăria Comunei Iclod, județul Cluj, cu sediul în Iclod, str. Gării, nr. 13, județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual de execuție temporar vacant de îngrijitor  în compartimentul Deservire, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: școala generală

- vechime: nu necesită vechime

- permis de conducere categoria B

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

 

Calendarul concursului


Publicarea anunţului 12.02.2024
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la sediul primăriei comunei Iclod, județul Cluj 12.02.2024 – 19.02.2024 ora 15:00
Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 20.02.2024
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 21.02.2024 ora 14:00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 22.02.2024 ora 14:00
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.02.2024 ora 14:00
Susţinerea probei practice 28.02.2024 ora 10:00
Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 29.02.2024 ora 14:00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 01.03.2024 ora 14:00
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba practică 04.03.2024 ora 14:00
Susţinerea interviului 05.03.2024 ora 10:00
Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.03.2024 ora 14:00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 07.03.2024 ora 14:00
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.03.2024 ora 14:00
Afişarea rezultatului final al concursului 11.03.2024 ora 14:00
 

Date contact: Primăria Iclod, str. Gării, nr. 13, telefon 0264.263.370, interior 8