Primăria Comunei Iclod, județul Clujanunt concurs muncitor calificat in compartimentul Deservire

A N U N Ț  

                   

 

Primăria Comunei Iclod, județul Cluj, cu sediul în Iclod, str. Gării, nr. 13, județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant de muncitor calificat în compartimentul Deservire, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

- nivelul studiilor: studii medii

- vechime în muncă necesară ocupării postului: 10 ani

- permis de conducere categoria B

- abilități, calități și aptitudini necesare: comunicarea interpersonală, perfecţionarea pregătirii profesionale, lucrul în echipă, cunoștințe în meseriile: zidar, faianțar, zugrav, montator pavaj,  lucrător în construcții.

 

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

 

 

Calendarul concursului

 

Nr. crt.
Activități
Data
1
Publicarea anunţului
11.01.2023
2
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la sediul primăriei comunei Iclod, județul cluj
11.01.2023 - 26.01.2023 ora 13:00
3
Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
27.01.2023
4
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
27.01.2023
5
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor
30.01.2023
6
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor
30.01.2023
7
Susţinerea probei practice
06.02.2023 ora 10:00
8
Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice
06.02.2023
9
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice
07.02.2023
10
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba practică
07.02.2023
11
Susţinerea interviului
07.02.2023 ora 10:00
12
Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului
07.02.2023
13
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului
08.02.2023
14
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor
08.02.2023
15
Afişarea rezultatului final al concursului
08.02.2023
 

 

Date contact: Primăria Iclod, str. Gării, nr. 13, telefon 0264.263.218, interior 8