Primăria Comunei Iclod, județul ClujLegislație/Acte necesare

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentaţiile  pentru obţinerea autorizaţiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (ştampile, extrase carte funciară, acorduri notariale, expertize)

Documentaţiile pentru emiterea Autorizaţiilor de construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite condiţiile legale si numai dacă documentaţiile anexate sunt prezentate în următoarea ordine:

1.            Cererea pentru Autorizaţia de construire  + anexa la cerere

-                Copie după buletin/carte de identitate

-                Certificat de înregistrare fiscal – după caz

2.            Dovada achitării taxelor:

3.            Dovada O.A.R;

4.            Certificat de urbanism;

5.            Breviar de calcul al indicilor urbanistici ( conform Legii nr.350/2001 republicată - privind amenajarea teritoriului si urbanismului);

6.            Extras C.F. actualizat  (vechime max. 3 luni);

7.            Acorduri notariale, contracte de concesiune, cesiune, comodat, locaţiune;

8.            H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ,  Avizul - Comisie de urbanism (dacă este cazul);

9.            Avize si acorduri de la regii si alte instituţii abilitate;

10.        Contract de salubritate;

11.        Referate verificatorii de proiecte;

12.        Expertiza tehnică sau acord proiectant iniţial (dacă este cazul)

13.        Studiu geotehnic

14.        Deviz estimativ de lucrări;

15.        Grafic eşalonare lucrări

16.        Foaie de capăt proiect;

17.        Lista semnături proiect;

18.        Borderou proiect;

19.        Documentaţie proiect;

-                Piese scrise;

-                Memorii de specialitate: arhitectură, structură, instalaţii

20.        Documentaţie proiect;

-                Piese desenate:

-                Plan încadrare in teritoriu;

-                Plan reglementari PUZ, PUD (după caz);

-                Plan de situaţie vizat de OJCGC

-                Planşe proiect A.C.

-                Planşe scheme instalaţii;

-                Plan organizarea executării lucrărilor