Primăria Comunei Iclod, județul ClujPERSOANE JURIDICE - ACTE ȘI FORMULARE NECESARE

Acte necesare


Declaraţia fiscală se depune personal sau de către imputernicit potrivit art 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Toate actele anexă la declaraţie se vor depune in copie şi vor purta menţiunea “Conform cu originalul “ cu semnătura olografă a contribuabilului.

În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Clădiri
 
Impunere clădiri


DECLARAŢIE TIP formular tipizat ITL-002 

ACTE DE DOBANDIRE

Transfer de proprietate: contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; hotărare judecătorească; sentinţă de divizare/fuziune - sentinţa se completează cu proiectul de divizare/ fuziune+protocolul de predare-primire şi anexe cu patrimoniu
Clădiri nou construite: Autorizaţie de construire + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor SAU proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor
Declaraţie notarială (pentru cele construite fără autorizaţie)
Clădiri dobandite prin leasing financiar: contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului
Clădiri proprietate publică/privată a statului ori a unitatilor adm. teritoriale date in concesiune, inchiriate, in administrare ori in folosinţă: contract de concesiune; contract de inchiriere; contract de comodat; Hotărarea consiliului local/judeţean privind darea in administrare/folosinţă/etc. + protocol/proces verbal de predare-primire; document prin care proprietarul comunica valoarea impozabila, daca aceasta nu este specificata in contract


COPIA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ (dacă este cazul)

COPIA ACTULUI DE IDENTITATE (administrator/imputernicit) -in cazul primei declarări

COPIA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) -in cazul primei declarări


Scoaterea din evidență a clădirilor


DECLARAŢIE TIP formular tipizat: ITL-002

ACTE DE INSTRĂINARE/DEMOLARE

Transfer de proprietate: contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; proiect de divizare, fuziune, hotărare judecătorească, protocol de predare-primire şi anexe cu patrimoniu
Clădiri demolate: Autorizaţie de demolare + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Declaraţie notarială (pentru cele demolate fără autorizaţie)
 
Declarațiile rectificative pentru stabilirea impozitului pe clădiri ca urmare a evaluării
Declarație de stabilire a impozitului pe clădiri (2ex.)-formular tipizat ITL-002; Raport de evaluare a clădirii; Declarație pe proprie răspundere a administratorului cu privire la destinația rezidențială/mixtă a clădirii (dacă este cazul) 

Terenuri


Impunere terenuri

DECLARAŢIE TIP formular tipizat: ITL-004 

ACTE DE DOBANDIRE

Transfer de proprietate: contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; – dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; hotărare judecătorească – sentinţă de divizare/fuziune - sentinţa se completează cu proiectul de divizare/ fuziune+protocolul de predare-primire şi anexe cu patrimoniu
Declaraţia fiscală se va inregistra la Registru Agricol pentru incadrarea in zona fiscală.
Terenuri dobandite prin leasing financiar: contract de leasing financiar, proces verbal de primire/predare a bunului
Terenuri proprietate publică/privată a statului ori a unitatilor adm. teritoriale date in concesiune, inchiriate, in administrare ori in folosinţă: contract de concesiune; contract de inchiriere; contract de comodat
Hotărarea consiliului local/judeţean privind darea in administrare/folosinţă/etc. + protocol/proces verbal de predare-primire
Declaraţia fiscală se va inregistra la Registru Agricol pentru incadrarea in zona fiscală

COPIA ACTULUI DE IDENTITATE (administrator/imputernicit)-in cazul primei declarări

COPIA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) -in cazul primei declarări


Scoaterea din evidență a terenurilor

DECLARAŢIE TIP formular tipizat: ITL-004

ACTE DE INSTRĂINARE/MODIFICARE SUPRAFEŢE

Transfer de proprietate: contract de vanzare-cumpărare; contract de schimb; act de partaj; contracte de fiducie; contract de dare in plată; dispoziţie de retrocedare; act de adjudecare; proiect de divizare, fuziune, hotărare judecătorească, protocol de predare-primire şi anexe cu patrimoniu
Modificări de suprafeţe/lucrări cadastrale: act de parcelare; act de dezlipire; act de dezmembrare; lucrare cadastrală/extras de carte funciară; schimbare categorie de folosinţă; modificare extravilan in intravilan.

 

Mijloace de transport
 
Impunere mijloace de transport

DECLARAŢIE TIP

autoturisme şi autovehicole cu masa totală maximă sub 12 tone (formular tipizat ITL-005)
autovehicole cu masa totală maximă peste 12 tone(formular tipizat ITL-006)

ACTE DE DOBANDIRE

Transfer de proprietate: contract de vanzare-cumpărare; factură fiscală; act de donaţie; act de partaj; hotărare judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie; act de adjudecare
Mijloace de transport dobandite prin leasing financiar: contract de leasing financiar; contract de novaţie/cesiune; proces verbal de primire/predare a bunului; certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;
Contribuabilii ale căror mijloace de transport fac obiectul inregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun aceloraşi obligaţii ca şi cei ale căror mijloace de transport fac obiectul inmatriculării şi, implicit aceloraşi sancţiuni.

COPIA CARTII DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

COPIA ACTULUI DE IDENTITATE(administrator/imputernicit)-in cazul primei declarări

COPIA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) -in cazul primei declarări

Adeverinţă emisă de Registrul Auto Roman (R.A.R.) pentru atestarea suspensiei pneumatice, in cazul autovehiculelor peste 12 tone-dacă este cazul

FIŞA DE INMATRICULARE- dacă este cazul
 
Scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

DECLARAŢIE TIP formular tipizat: ITL 016

ACTE DE INSTRĂINARE/MODIFICARE UTILIZATOR- 5 exemplare

Transfer de proprietate/casare/ incetare/transcriere contract de leasing financiarfactura de vanzare; contract de vanzare-cumparare; act de partaj; hotărare judecătorească; acte de adjudecare; certificat de radiere; proces verbal de predare a mijlocului de transport sau alte documente similare care atestă cesiunea/novaţia
Actul de instrăinare a mijlocului de transport, in cazul in care ambele părţi au domiciliul fiscal in Romania, se prezintă de persoana care instrăinează, in original, precum şi 4 fotocopii ale acestuia, cu menţiunea “Conform cu originalul”.