Primăria Comunei Iclod, județul ClujPERSOANE FIZICE - ACTE ȘI FORMULARE NECESARE

Acte necesare

Declaraţia fiscală se depune personal sau de către imputernicit potrivit art 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Toate actele anexă la declaraţie se vor depune in copie şi vor purta menţiunea “Conform cu originalul“ cu semnătura olografă a contribuabilului.

În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Clădiri
 
Luarea în evidență a clădirilor

DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat 2016 – ITL-001

ACT DE DOBÂNDIRE:

Transfer de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare; Contract de schimb; Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj; Contracte de fiducie; Contract de dare în plată; Dispoziţie de retrocedare; Act de adjudecare; Hotărâre judecătorească; Contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului

Clădiri nou construite: Autorizaţie de construire +proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor SAU proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor; Declaraţie notarială (pentru cele construite fără autorizaţie)

Clădiri proprietate publică/privată a statului/UAT concesionate, închiriate, date în administrare ori folosinţăContract de concesiune; Contract de închiriere; Contract de comodat; Hotărârea consiliului local/judeţean privind darea în administrare sau folosinţă + protocol/proces verbal de predare-primire

SCHIŢA CONSTRUCŢIE (case) /MEMORIU TEHNIC (case noi): pe toate nivelurile, cu dimensiunile exterioare

CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: pentru cladiri cu contract V/C sau PV receptie

ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

Scoaterea din evidență a clădirilor

DECLARAŢIE FISCALĂ: formulat tipizat

ACT DE ÎNSTRĂINARE/DEMOLARE

Transfer de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare; Contract de schimb; Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj; Contracte de fiducie; Contract de dare în plată; Dispoziţie de retrocedare; Act de adjudecare; Hotărâre judecătorească Demolare, Autorizaţie de demolare +proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desființare;
Declaraţie notarială (pentru cele demolate fără autorizaţie)

ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul
 
Înregistrarea rapoartelor de evaluare (în cazul clădirilor nerezidențiale/mixte pentru care nu există o valoare de achiziție/construcție în ultimii 5 ani):

– DECLARAŢIE FISCALĂ (rectificativă): formular tipizat 2016-ITL-001
– RAPORT DE EVALUARE: întocmit de un evaluator autorizat
– DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE: cu privire la utilizarea rezidențială/mixtă a clădirii (dacă este cazul)
– ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit
– ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul

 

Terenuri
 
Luarea în evidență a terenurilor

DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat 2016-ITL-003, conținând viza de înregistrare în Registrul Agricol

ACT DE DOBÂNDIRE

Transfer de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare; Contract de schimb; Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj; Contract de fiducie; Contract de dare în plată; Dispoziţie de retrocedare; Act de adjudecare; Hotărâre judecătorească; Act comasare-parcelare, Leasing financiar, Contract de leasing financiar
Proces verbal de primire/predare a bunului
Terenuri proprietate publică/privată a statului/UAT concesionate, închiriate, date în administrare ori folosinţăContract de concesiune; Contract de închirie; Contract de comodat; Hotărârea consiliului local/judeţean privind darea în administrare/ folosinţă + protocol/proces verbal de predare-primire

COPIE ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

IMPORTANT: Declaraţia fiscală se înregistrează anterior la Registru Agricol, pentru incadrarea în zona fiscală și categoria de folosință a terenului. În situația în care actul de dobândire al terenului este mai vechi de 30 zile, trebuie să se prezinte la Registrul Agricol un EXTRAS DE CARTE FUNCIARA actualizat.

 
Scoaterea din evidență a terenurilor

DECLARAŢIE FISCALĂ: formulat tipizat

ACT DE ÎNSTRĂINARE/MODIFICARE SUPRAFEȚE:

Transfer de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare; Contract de schimb; Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj; Contracte de fiducie; Contract de dare în plată; Dispoziţie de retrocedare; Act de adjudecare; Hotărâre judecătorească; Modificări de suprafeţe/lucrări cadastrale Act de parcelare; Act de dezlipire; Act de dezmembrare; Extras carte funciară; Lucrare cadastrală; Documentație schimbare categorie de folosinţă; Adresa Urbanism privind modificare extravilan în intravilan conform HCL

ACT IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul

 

Mijloace de transport
 
Luarea în evidență a mijloacelor de transport

DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat, se depune personal sau de către împuternicit:

2016-ITL-005, pentru autoturisme şi autovehicule cu masa totală maximă sub 12 tone;
2016-ITL-006, pentru autovehicule cu masa totală maximă peste 12 tone;

ACT DE DOBÂNDIRE

Transfer proprietate: Contract de înstrăinare-dobândire, model 2016-ITL-054;Contract de vânzare-cumpărare; Factură fiscală;Certificat de moștenitor; Act de donaţie; Act de partaj;Hotărâre judecătorească definitivă și executorie/irevocabilă;Act de adjudecare; Act de dobândire în străinătate; Leasing financiar Contract de leasing financiar; Contract de novaţie/cesiune; Proces verbal de primire/predare a bunului

CARTE DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT: eliberată de Registrul Auto Român (RAR)

ACT DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

ALTE DOCUMENTE SPECIFICE:

  • Fișa de înmatriculare a vehiculului (emisă de SPCRPCIV), pentru viza organului fiscal de luare în evidență;
  • Certificatul de atestare fiscală de la vânzător, în cazul în care Contractul de înstrăinare-dobândire (model 2016-ITL-054) nu conține viza organului fiscal de la domiciliul vânzătorului (în caseta B);
  • Actul de identitate/înmatriculare auto eliberat de țara în care s-a achiziționat mijlocul de transport, în lipsa Cărții de identitate emisă de RAR;
  • Documentul vamal, în cazul mijlocului de transport dobândit în alt stat decât cele membre ale Uniunii Europene;
  • Adeverinţa emisă de Registrul Auto Român pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone;
  • Documentul de înregistrare la Autoritatea navală română, în cazul mijloacelor de transport pe apă;
  • Certificatul de atestare fiscală de la cedent, când un contract de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator.

Scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat 

ACT DE ÎNSTRĂINARE

Transfer de proprietate: Contract de înstrăinare-dobândire, model 2016-ITL-054; Contract de vânzare-cumpărare; Factura fiscală; Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj; Hotărâre judecătorească; Act de adjudecare
Dezmembrare /Furt /ExportCertificat de distrugere /dezmembrare;
Declaraţie pe proprie răspundere în lipsa certificatului de distrugere;
Adeverinţă privind furtul mijlocului de transport;
Certificat de radiere pentru export
Transcriere leasing financiar Contract de novaţie/cesiune;
Proces verbal de primire/predare a bunului

ACT DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit

ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)

FIȘA DE ÎNMATRICULARE: pentru viza organului fiscal de scoatere din evidență

 

Afișaj în scop de reclamă și publicitate
 
DECLARAŢIE FISCALĂ: formular tipizat 2016-ITL-015

ACTE NECESARE: după caz

Autorizaţia de construire (dacă este cazul) + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Schiţa panoului publicitar cu dimensiunea în metri pătraţi
Factura prin care s-a achiziţionat mijlocul de reclamă şi publicitate-daca este cazul

ACTUL DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit

CERTIFICAT ÎNREGISTRARE FISCALĂ: pentru PFA comercianți, liber-profesioniști

IMPUTERNICIRE: dacă este cazul (în original)