Primăria Comunei Iclod, județul ClujPrevederi legale

ATENȚIE!

Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 530 lei, care îndeplinesc și alte condiții referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum și la frecventarea de către copiii de vârstă școlară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocației pentru susținerea familiei.

Alocația pentru susținerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se acordă prin testarea mijloacelor de trai și este reglementat de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, modificată și republicată.

Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate și numărul de copii îndreptățiți să beneficieze.

Legislație:

- Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1474/2011pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

- O.U.G. 93/2016

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocație pentru susținerea familiei (ASF), care se acordă pentru familii cu copii în întreținere și un venit net lunar de până la 530 lei/membru de familie

- Cărți/buletine de identitate ale părinților (copie și original);
- Certificatul de căsătorie (copie și original);
- Certificatele de naștere ale copiilor și cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani (copii și original);
- Livretul de familie, completat la zi (copie și original);
- Hotărâre judecătorească definitivă de divorț, certificat de deces sau adeverință de la Penitenciar pentru soțul arestat, dacă este cazul (copie și original);
- Hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copiilor, hotărâre pentru instituirea unei măsuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie și original);
- Contract locuință (copie și original);
- Adeverință de la asociația de locatari/proprietari din care să reiasă că întreaga familie locuiește la adresa declarată;
- Adeverințe privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor șomaj/ajutor social/declarație  pentru persoanele care nu realizează venituri (părinți/parteneri și copiii adulți necăsătoriți care locuiesc cu familia), pentru luna anterioară depunerii cererii. În adeverințele de salariat, este necesar să se menționeze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea dacă se beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora;
- Cupon pensie de întreținere, dacă este cazul;
- Adeverințe de elev cu precizarea numărului de absențe nemotivate din ultimul semestru școlar încheiat, nota la purtare și mențiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menționa motivul, iar în caz de motiv medical, se va atașa copie după certificatul /documentul medical;
- Adeverința de la Registrul agricol, pentru ambii soți/parteneri și copii adulți necăsătoriți, care locuiesc cu familia;
- Adeverință de venit de la Administrația Finanțelor Publice, pentru ambii soți/parteneri și copiii adulți necăsătoriți, care locuiesc cu familia, atât pentru anul în curs, cât și pentru anul anterior;
- Certificat de încadrare în grad de handicap (copie și original), dacă este cazul;
- În cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta și documente referitoare la partener;
- Un dosar pentru încopciat.

Atenţie! Dosarele se depun personal sau pe bază de procură

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei/ajutorului social

Bunuri imobile
  1. Clădiri  sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
  2. Terenuri de împrejmuire a locuinței si curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1. Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,  cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrarea agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
 *) Aflate în stare de funcționare

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale și/sau păsări
1. Suprafețe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie
 

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării alocației pentru susținerea familiei / ajutorului social.