Primăria Comunei Iclod, județul ClujPrevederi legale

INSTRUCŢIUNI de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată de O.G. nr.27/2013 şi HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011, OUG nr. 114/2018

Ajutor pentru încălzirea locuinței- măsură de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege și care are drept scop acoperirea integrala sau, după caz, a unei parți din cheltuielile cu încălzirea locuinței.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica în sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;

2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 lei.

Familie- soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă intre acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședința ți/sau care locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;

Persoana singura- persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârsta cuprinsa intre 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singura și are capacitate de exercițiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

Locuința de domiciliu sau de reședința- construcția cu destinația de locuință aflata în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situata la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței.

Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuință sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicata,

3. Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:

 

Venituri nete lunare/membru de familie  Gaze naturale- Lei -Lemne şi Cărbuni- Lei -Energie electrică- Lei -
<155 lei                                                  262                          54                             240
155,1 lei-210 lei                                       190                          48                             216
210,1 lei-260 lei                                       150                          44                             192
260,1 lei-310 lei                                       120                          39                             168
310,1 lei-355 lei                                       90                            34                             144
355,1 lei-425 lei                                       70                            30                             120
425,1 lei-480 lei                                       45                            26                             96
480,1 lei-540 lei                                       35                            20                             72
540,1 lei-750 lei                                       20                            20                             48
 

Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

4.Cine depune cererea: titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este:

•     proprietarul locuinței;

•     persoana care a înstrăinat locuința pe baza unui contract cu clauză de întreținere;

•     titularul contractului de închiriere;

•     alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;

•     reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenție încălzirea locuinței cu Lemne și cărbuni

- Cerere și declarație pe proprie raspundere

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naștere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;

- Adeverința de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocație/ indemnizație

- Adeverința de venit de la ANAF pentru veniturile din activități independente;

- Adeverința instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’

- Dosar cu șină.

Subvenție încălzirea locuinței cu Gaze naturale

- Cerere

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naștere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;

- Adeverință de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocație/ indemnizație;

- Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’

- Adeverință de venit de la ANAF pentru veniturile din activități independente;

- Factură gaze (luna anterioară);

- Dosar cu șină.

Subvenție încălzirea locuinței cu Energie electrică

- Cerere

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naștere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;

- Adeverință de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocație/ indemnizație;

- Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți,

  cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’

- Adeverință de venit de la ANAF pentru veniturile din activități independente;

- Factură energie electrică (luna anterioară);

- Contract de furnizare energie electrică

- Dosar cu șină.

6. Ce obligație au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței: să anunțe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componența familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunță prin depunerea unei noi cereri și declarații însoțită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinței / alocației pentru susținerea familiei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală            

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcționare


Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii. 

Terenuri /animale și/sau păsări
1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinței / alocației pentru susținerea familiei.

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI

Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire primarii au obligația de a efectua, la solicitarea agențiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în cerere pentru cel puțin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței. Anchetele sociale pot fi efectuate și la sesizarea unor terți.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

PRECIZĂRI

Dosarele se depun  la Primăria Comunei Iclod.

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective și începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.